Zekerheden van CarFY

 • 14 dagen proefrijden

 • Gunstige vaste prijs

 • Veilig betalen

 • Gratis thuisbezorgd

Garantie

“Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.”

Uw auto functioneert niet naar behoren?

Het liefst niet natuurlijk, maar het kan altijd voorkomen dat uw auto niet naar behoren functioneert. Het blijft immers techniek. Wij begrijpen dat u dit graag wilt laten controleren. Hiervoor hoeft u niet terug naar de locatie van CarFY, maar kunt u bij elke merkdealer in Nederland terecht! Hiervoor meldt u zich bij de merkdealer en vervolgens vraagt de merkdealer weer toestemming aan CarFY. Na akkoord kan uw auto gerepareerd worden. Wij zullen er alles aan doen om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Standaard heeft u 6 maanden BOVAG garantie, indien u over een CarFY PlusPakket beschikt wordt de BOVAG garantie uitgebreid naar 12 maanden. Deze BOVAG garantie doet niets af aan bovengenoemde wettelijke garantie. Onderstaande garantiebepalingen gelden voor deze extra BOVAG garantie.

Garantiebepalingen

Garantie
Overal waar in deze bepalingen gesproken wordt van erkende merkdealer, wordt een erkende merkdealer bedoeld van het merk (zijnde het genoemde merk onder punt 1) waarop deze garantie is verleend.

Aanvang, duur en einde
De garantie gaat in op de op het garantiecertificaat genoemde afleveringsdatum en eindigt zoveel maanden later als op het garantiecertificaat is aangegeven.

Voorwaarden
Het op het garantiecertificaat omschreven voertuig

 1. die wordt verkocht met fabrieks- of andere gelijksoortige garantie;
 2. die bij het afsluiten van de garantie niet ouder is dan 72 maanden met een maximale kilometerstand van 160.000 kilometer;
 3. die volgens de gestelde normen is klaargemaakt met behulp van de bijbehorende 130 punten controlelijst.

Omvang van de garantie
Uw erkende merkdealer garandeert, dat indien zich binnen de garantietermijn een mechanische schade voordoet als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, dit zal worden hersteld. Hieraan zijn de eerste 6 maanden geen kosten aan verbonden. De laatste periode van 6 maanden geldt een eigen risico van € 95,- per gebeurtenis. Wanneer een defect optreedt, dient dit direct (zo spoedig mogelijk) kenbaar worden gemaakt aan CarFY. Herstel van het defect betekent reparatie of vervanging van het (de) defecte onderde(e)l(en). Daarbij wordt uitgegaan van de uitvoering zoals die was ten tijde van de aankoopdatum van de auto. Dit ter beoordeling van CarFY. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn wordt vervangen, vervangen blijft de oorspronkelijke garantietermijn van 6 maanden* of 12 maanden* (ook voor dit vervangen onderdeel) van kracht *. De vervangen onderdelen worden het eigendom van de leverancier. De garantie is tot het voorgaande beperkt. Er kan derhalve geen aanspraak worden gemaakt op andere vergoedingen, zoals b.v. indirecte schade als gevolg van het defect raken van de auto. De garantie komt te vervallen als de auto gedurende de garantietermijn wordt doorverkocht.

Uitsluitingen

Van de garantie is uitgesloten schade:

 1. als gevolg van onderhoud en/of reparatie;
 2. aan onderdelen welke niet gecertificeerd zijn door de fabrikant;
 3. als gevolg van normale slijtage;
 4. aan de volgende onderdelen:
  1. Audio en audiovisuele onderdelen die niet door de fabriek of importeur zijn ingebouwd of geleverd en door de officiële dealer zijn geplaatst;
  2. Glas;
  3. Koppelingsplaat en drukgroep, remtrommels, remschijven en -blokken, banden, veren/springveren en (pneumatische) schokdempers;
  4. Chassis- en carrosserieonderdelen, afneembaar dak (hardtop) en cabrioletdak (mechanische en elektronische onderdelen uitgezonderd);
  5. Zekeringen en gloei- en halogeenlampen;
  6. Ontstekingsbougies, en tevens verbruiksgoederen zoals olie, oliefilters en antivries, tenzij deze direct gerelateerd zijn aan gebreken die onder de dekking vallen.
  7. Interieurdelen waaronder bekledingen, matten, dashboard, geluidsdempingen, dashboardkastjes/opbergvakken, asbak, zonneklep, hoedenplank en sierlijsten;
  8. Externe afwerkingsmaterialen waaronder sierlijsten, dorpellijsten, emblemen en sierroosters;
  9. Accu’s, behalve bij uitval van de accu en de auto niet ouder is dan 36 maanden;
  10. in de volgende situaties, bij de volgende handelingen en aan de volgende onderdelen: Windgeruis, piepen en ratelen, corrosieschade, spuitwerk aan carrosserieonderdelen;
  11. aan een Motorrijtuig gebruikt voor professioneel personenvervoer, autoverhuur en operational lease;
  12. aan een Motorrijtuig dat wordt gebruikt als lesauto, voor koeriers-/ bezorgdiensten en Motorrijtuigen van hulpdiensten;
  13. door gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen;
  14. die opzettelijk wordt veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid en/of fraude;
  15. door oneigenlijk gebruik of overbelasting;
  16. die optreedt terwijl aan het Motorrijtuig een aanhangwagen of een ander voertuig is gekoppeld waarvan het totaal gewicht hoger is dan het maximum trekgewicht dat op het kentekenbewijs (voertuigbewijs)staat vermeld;
  17. als gevolg van voorbereiding tot, oefening voor of deelneming aan sportevenementen;
  18. aan een Motorrijtuig waarvan de kilometerteller is uitgeschakeld of met een kilometerteller die niet het werkelijk gereden aantal kilometers aangeeft;
  19. als gevolg van wijzigingen aan het Motorrijtuig indien deze niet zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van de importeur of fabrikant;
  20. aan camper op- of ombouw en alle daartoe behorende onderdelen;
  21. tijdens het gebruik van het Motorrijtuig op last van de Nederlandse of vreemde overheid, behalve wanneer er sprake is van een werkgever/ werknemer-verhouding;
  22. wanneer de schade het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker van het Motorrijtuig, of ten gevolge van onoordeelkundig gebruik.
 1. Er is geen dekking voor schade die het gevolg is van brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en overstromingen of enig ander van buitenaf komend onheil.
 2. Alle indirecte schade is uitgesloten van schadevergoeding. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan kosten van wegslepen, telefoonkosten, vertraging, opslagkosten, kosten voor een huurauto, alsmede verlies als gevolg van vertraging en schade aan niet-gedekte onderdelen.
 3. Er is geen garantie indien verzegelingen zijn verbroken.
 4. Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een andere partij dan een partij die is goedgekeurd door de fabrikant of de importeur zijn van de dekking uitgesloten.
 5. Schade veroorzaakt door een onderdeel dat zelf toe is aan reparatie of onderhoud.
 6. Wanneer een niet gedekt onderdeel de functionaliteit van een gedekt onderdeel belemmert.
 7. Indien de fabrikant en/of de importeur een Motorrijtuig terugroept vanwege een structureel technisch gebrek, zijn dit structurele gebrek noch enigerlei kosten in verband met het terugroepen gedekt;
 8. Schade welke door een andere verzekering en/of garantie vergoed wordt.
 9. Er is geen dekking wanneer het Motorrijtuig alle voorgeschreven onderhoudsbeurten en reparaties niet alle heeft ondergaan.

Klachten

Kopers die (menen) reden (te) hebben zich te beklagen over de uitvoering van de garantie. Kunnen zich wenden tot:
CarFY
Grutbroek 1
7008 AK Doetinchem
garantie@carfy.nl

Rechten van de klant

De in deze garantiebepalingen opgenomen rechten en vorderingen van de klant komen hem toe onverminderd de rechten en vorderingen die de wet hem toekent. Deze garantiebepalingen en onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gaan vóór de bepalingen van boek 7 titel 1 BW inzake consumentenkoop indien sprake is van een koopovereenkomst met een niet consument en indien en voor zover deze bepalingen en algemene voorwaarden een andere inhoud en/of strekking hebben dan één of meerdere bepalingen van boek 7 titel 1 BW.

CarFY
Januari 2019

* Afhankelijk van uw gekozen pakket

Contact opnemen met garantie

Heeft u vragen over uw garantie? Neem dan contact op met CarFY.
E-Mailadres: garantie@carfy.nl
Telefoon: 0314- 376 387 

DAGO Autogroep is dealer van:

 • Logo SKODA